{{ alert.msg }}

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта MarketingMaterials.eu

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на MarketingMaterials.eu, които уреждат правилата за използването на MarketingMaterials.eu за покупко-продажба от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „КОМ ПРО“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ул. „21 век“ 13, с адрес за кореспонденция София, ул. „Проф. Георги Павлов“ 30, ет. -1, ЕИК 106586514 и идентификационен номер по ДДС в България: BG106586514.
2.2. „КОМ ПРО“ ООД администрира сайта и електронния магазин MarketingMaterials.eu. „КОМ ПРО“ ООД щe бъде наричано по-долу Marketing Materials.
2.3. Можете да се свържете с Marketing Materials на посочения по-горе адрес, на телефон 00359 2 444 33 13 или на и-мейл адрес contact@marketingmaterials.eu.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Продавач – Marketing Materials или всеки партньор на „КОМ ПРО“ ООД.
3.2. Сайт – домейна MarketingMaterials.eu и неговите поддомейни.
3.3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта MarketingMaterials.eu по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, данъчни фактури и др.)
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7. Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.9. Съдържание
•  цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•  съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•  всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•  информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•  информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
•  данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.10. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.11. Транзакция – действието от страна на Marketing Materials за възстановяване на сума на Клиента в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.13. Дизайн – услуга по визуализирне на съдържанието, предоставено от клиента. Включва творческа концепция и изготване на файлове за печат. Не включва изготвяне на съдържание (текст, диаграми и др.) - то е предмет на допълнително заплащане по договаряне.
 
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на Marketing Materials са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Marketing Materials по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4. Marketing Materials има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Marketing Materials ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от Marketing Materials по всяко време.
4.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Marketing Materials не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването на потвърждение за изпълнение на поръчката от страна на Клиента с договорените параметри и цена по електронна поща или по телефона.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Клиента в Сайта.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до MarketingMaterials.eu с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Marketing Materials си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Marketing Materials по какъвто и да е начин. Marketing Materials не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Marketing Materials си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
6.5. Marketing Materials може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време.
6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Клиента.
6.8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.
 
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  Marketing Materials.
8.2. Marketing Materials има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между Marketing Materials и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Marketing Materials последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Marketing Materials върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  Marketing Materials.
8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Marketing Materials за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Marketing Materials и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Marketing Materials, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Marketing Materials няма да се счита за съгласие от страна на Marketing Materials да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Marketing Materials.
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Marketing Materials.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.6. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиентът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца с доставката на Стоки;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 
11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
11.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
11.3. Клиентът се съгласява да предостави на Marketing Materials достатъчен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача във връзка с поръчан дизайн и/или печат на рекламни материали от Сайта. Продавачът няма правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, предоставени от Клиента, без изрично негово съгласие. Marketing Materials спазва конфиденциалност по отношение на така получената информация и защитава търговската тайна и интереси на Клиента.
11.4. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола.
 
12. РЕКЛАМА
12.1. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.
12.2. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта MarketingMaterials.eu, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на документ за плащане са посочени във всяка проформа фактура, издадена след съгласуване с Клиента.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
13.5. Marketing Materials издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от Marketing Materials. Фактурите се изпращат на всеки Клиент по имейл, освен ако не е договорено друго.
13.6. Marketing Materials не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace партньорите на Marketing Materials, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.
13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
 
14. ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
14.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

15. ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като например артикули от хартия.
15.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Marketing Materials, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Marketing Materials.
15.3. По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace партньорите, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.
15.4. Гаранционните сертификати, издадени от самия Marketing Materials ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения от Клиента имейл адрес.
15.5. Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Клиентът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
15.6. В случай, че Клиентът не уведоми Marketing Materials за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес contact@marketingmaterials.eu, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
15.7. В случая гаранцията на разопакованите продукти е издадена от Marketing Materials и тази гаранция може да се отнася за различен период от този на гаранцията на веднъж опакованите продукти. Периода на гаранцията е описан в сертификата за гаранция за всеки разопакован продукт. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен ако не е посочено друго в страницата на продукта.
15.8. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продаvба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.
 
16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на  транспортния документ, предоставен от куриера.
 
17. ОТГОВОРНОСТ
17.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
17.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 
18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
19.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Marketing Materials и Kлиенти/Купувачи, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд.